پیام
متن متن متن متنمتنمتنمتنمتنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متنمتنمتن متن متن متن متن متن
هر چیزی با بخشیدن کم می شود مگر دانش.(امام علی (ع))
داناترین مردم کسی است که آزمند دانش باشد.(امام علی (ع))
داناترین مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند. (پیامبر اکرم(ص))
نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت دانش شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان

با عنایت و توجه مدیران شرکت سهامی برق منطقه‌ای استان هرمزگان در جهت دستیابی به اهداف دانشی و ارتقأ سطح دانش سازمان از طریق سیستم‌های مدیریت دانش در این مجموعه، نرم‌افزار جامع مدیریت دانش شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان نصب و راه‌اندازی گردید. امید است با همراهی و مشارکت تمامی کارکنان این مجموعه بتوانیم سهم به‌سزایی در دستیابی به اهداف دانشی و ارتقأ سطح دانش سازمان داشته باشیم.

اولویت های دانش
لینک های مرتبط